Obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a firmou Rekros s.r.o. (predávajúci). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle predávajúceho na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a kupujúci je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme Rekros s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty na základe Mena, Adresy, resp IČO. Registrácia nového zákazníka je možná nasledujúcimi postupmi:

·                   Elektronicky, prostredníctvom e-obchodu na adrese www.vetranie.eu

·                   Osobne v budove sídla firmy 

Pri registrácií je nutné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú sú posielané informácie o novinkách, akciách a iné. Zmena alebo zrušenie zasielania týchto správ je možná, po prihlasení sa na svoje konto na www.vetranie.eu 

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Vetranie.eu , Internetový obchod , tovar odosielame prepravnou soločnosťou alebo osobným odberom

+421 944 55 66 78
info@vetranie-dantherm.sk

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Zákazník si môže u nás objednať tovar osobne, telefonicky, alebo elektronicky prostredníctvom e-shopu. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov dealerskej firmy (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.vetranie.eu alebo v e-obchode. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, distribútor neručí.

·                   POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: Každá objednávka je po spracovaní potvrdená emailom zaslaným na adresu objednávateľa.

·                   ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY: Objednávka staršia ako 10 dni bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto ma za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.

·                   REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je automaticky rezervovaný 1 deň. Predĺženie rezervácie je možné dohodnúť s obchodníkom, ktorý vybavuje konkrétnu objednávku.

·                   TOVAR NA OBJEDNÁVKU: Pri tovare je uvedený predpokladaný dátum dodania, uvedená doba dodania tovaru nie je záväzná. Rekros s.r.o.  neručí kupujćemu za škody spôsobené nedodržaním predpokladaného dátumu dodania. Rekros s.r.o. neakceptuje prípadný nárok na náhradu škody vzniknutej omeškaním, alebo posunutím dátumu dodania.

V. DOKLADY

1. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo ich dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku distribútora a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné. Pokiaľ kupujúci požaduje uvedenie zoznamu sériových čísel, je nutné o to požiadať pri výdaji tovaru v sklade.

2. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť kupujćemu na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má kupujúci neuhradené záväzky voči dodávajucemu, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet predávajuceho, dobierkou k rukám kuriéra (len SK) , internetom cez platobnú bránu (akceptujeme karty, Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card) , internetom cez PayPal- Poplatky za jednotlivé formy transakcii sú uvedené pred potvrdením objednávky. PoplatkyV prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude distribútorom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy Rekros s.r.o.

VII. DODÁVKA TOVARU

Tovar je možné prevziať osobne v sklade firmy Rekros s.r.o., Miloslavov 1760, Miloslavov, 900 42, Slovenská Republika , alebo môže byť expedovaný prepravnou službou. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať obchodníka bezodkladne najneskôr do 2 dní od prijatia. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme, preto dbajte na správny výber prepravy. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Distribútor zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajćeho.

V prípade neuhradenej pohľadávky si firma Rekros s.r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť si záložné/zádržné právo na nevybavene reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.         Osobné údaje, s ktorými  Rekros s.r.o. prichádza do styku sú :

–                    meno a priezvisko zákazníka
–                    adresa zákaznika
–                    telefonický kontakt zákazníka
–                    e-mailová adresa zákazníka

2.         Rekros s.r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poverení spracovania osobných údajov, aj to len za účelom doručenia zásielky s tovarom. Všetky informácie ohľadom GDPR sú vedené v internej smernici spoločnosti Rekros s.r.o.

3.         Rekros s r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tak, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania podľa zákona 18/2018 ZZ (GDPR) platného od 25.5.2018 na území Európskej Únie.

4.        Rekros s r.o. uchováva údaje zákazníkov len po dobu 24 kalendárnych mesiacov od poslednej objednávky zákazníka, resp. ak táto skutočnosť nenastala, tak od dátumu registrácie koncového zákazníka na stránke www.vetranie.eu Tento úsek je časovo ohraničený podľa zákona 18/2018 ZZ (GDPR) platného od 25.5.2018 na území Európskej Únie.

5.        Rekros s r.o. poskytuje zákazníkom okamžitú možnosť požiadať o úplné odstránenie kontaktných údajov poskytnutých pri nákupe, alebo registrácii na kontaktnej adrese spoločnosti poštou , alebo emailom na : info@vetranie-dantherm.sk. Osobné údaje budú následne odstránené z databázy, najneskôr do 48 hodín počas pracovných dní, o čom bude zákazník informovaný emailom, alebo poštou.

6.        Rekros s.r.o. poskytuje zákazníkom možnosť ihneď požiadať o výmaz osobných údajov v potvrdzovacom emaily po registrácii, v ktorom je uvedená emailová adresa info@vetranie-dantherm.sk ako kontaktný email. Následná žiadosť bude vybavená najneskôr do 48 hodín počas pracovných dní.

7.        V prípade podozrenia zo zneužitia osobných údajov, nás prosím kontaktujte na príslušné právne oddelenie emailom – info@vetranie-dantherm.sk. Danú skutočnosť prešetríme a vyjadríme sa Vám v čo najkratšom možnom čase.

8.        V prípade porušenia ochrany osobných údajov, Rekros s.r.o. zašle informáciu o tejto skutočnosti , tzn „Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov“ orgánu dozoru a to najneskôr do 72 hodín od zistenia tejto skutočnosti. V oznámení informuje orgán dozoru o množstve a type stratených osobných údajov, opatreniach na zmiernenie úniku a zároveň opatreniach pre budúcnosť aby sa tá skutočnosť neopakovala.


Orgán dozoru : Orgán na Ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky , https://dataprotection.gov.sk
 

Hraničná 12 , 820 07 Bratislava 27 , Slovenská republika

Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214

E-mail: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk

Fax: +421 /2/ 3231 3234
 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.